Algemene Voorwaarden

algemene voorwaarden Allesoverbesparen B.V.

www.allesoverbesparen.nl

1. Introductie

1.1 De website www.allesoverbesparen.nl is eigendom van Allesoverbesparen B.V. (Allesoverbesparen).

1.2 De websites van Allesoverbesparen zijn onderworpen aan de privacyverklaring en deze algemene voorwaarden. Door de websites te bezoeken, de informatie te raadplegen en/of gebruik te maken van de aangeboden mogelijkheden wordt de bezoeker verondersteld op de hoogte te zijn van en in te stemmen met, de inhoud van de privacyverklaring, disclaimer en algemene voorwaarden.

1.3 Mochten er geschillen voortkomen uit de privacyverklaring, disclaimer en algemene voorwaarden, dan is het Nederlands recht van toepassing waarbij het geschil zal worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Utrecht.

2. Disclaimer

2.1 Allesoverbesparen heeft de inhoud van haar websites met goede zorgvuldigheid samengesteld, maar kan niet garanderen dat de inhoud van de websites en in het bijzonder de daarin vervatte informatie en gegevens, te allen tijde en in alle opzichten juist en volledig zijn. Dit geldt in het bijzonder ook voor websites van mogelijke mediapartners die aan de websites van Allesoverbesparen gekoppeld zijn door hyperlinks of anderszins. Allesoverbesparen accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor schade die voortkomt uit het direct en/of indirect gebruik van haar websites.

2.2 Allesoverbesparen verschaft met haar websites slechts algemene, indicatieve informatie. Deze informatie is niet bedoeld ter vervanging van een persoonlijk, deskundig advies.

2.3 Allesoverbesparen is rechthebbende van alle informatie op de websites. Allesoverbesparen verbiedt elke publicatie, vermenigvuldiging en/of verspreiding van de informatie op de websites zonder uitdrukkelijke toestemming van Allesoverbesparen vooraf.

2.4 De bezoeker kan aan de inhoud van de websites geen enkele rechten ontlenen.

2.5 Het doel van deze website is tweeledig. Enerzijds bieden we de consument informatie en de mogelijkheid om direct te besparen op (vaste) maandlasten. Anderzijds genereert Allesoverbesparen leads voor één of enkele aanbieders van deze productgroepen.

3. Voorwaarden

3.1 Allesoverbesparen geeft geen garanties met betrekking tot de juistheid, actualiteit en volledigheid van de informatie op haar websites. Ook kan Allesoverbesparen niet garanderen dat specifiek de financiële dienstverleners die zich bij haar hebben aangesloten volledig bevoegd zijn om financiële diensten te verrichten.

3.2 Allesoverbesparen geeft geen garanties met betrekking tot de kwaliteit van de dienstverlening van de dienstverleners en/of het door deze dienstverleners aangeboden product.

3.3 Garanties met betrekking tot het volledig technisch correct werken van de websites kunnen door Allesoverbesparen niet worden gegeven, aangezien zij hiertoe afhankelijk is van derde partijen die betrokken zijn bij de infrastructuur van het internet.

3.4 Hoewel Allesoverbesparen haar websites voldoende beoogt te beveiligen om het oneigenlijk gebruik van haar websites tegen te gaan, kan zij ter zake geen enkele garantie afgeven.

3.5 Allesoverbesparen sluit hierbij op voorhand iedere vorm van aansprakelijkheid uit voor schade die voortkomt uit het direct en/of indirect gebruik van haar websites. In het bijzonder is zij niet aansprakelijk voor handelingen die door de consument of de dienstverlener zelf zijn verricht.

3.6 De beperkingen in aansprakelijkheid gelden niet in het geval de bezoeker Allesoverbesparen grove schuld of nalatigheid kan verwijten ten gevolge waarvan de bezoeker schade heeft geleden. De maximaal uit te keren schadevergoeding beperkt zich in dat geval tot EUR 1.500.

3.7 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de websites van Allesoverbesparen behoren toe aan Allesoverbesparen. Waaronder auteurs- en databankrechten op teksten, afbeeldingen, databestanden, foto's en overig (stilstaand/bewegend), geluidsmateriaal, formats, software, merken (bijvoorbeeld domainnamen, handelsnamen).

3.8 Enige vorm van terbeschikkingstelling dan wel verveelvuldiging van de inhoud van de websites is niet toegestaan.

3.9 Allesoverbesparen behoudt zich het recht voor om bezoekers van haar websites uit te sluiten. De desbetreffende bezoeker kan dan op geen enkele wijze meer gebruikmaken van de door Allesoverbesparen aangeboden diensten. Indien Allesoverbesparen door enig handelen van een bezoeker schade heeft geleden, zal zij deze op de desbetreffende bezoeker verhalen.

3.10 Mocht een van bovengenoemde voorwaarden individueel nietig worden verklaart, dan gelden de overige voorwaarden onverminderd. Allesoverbesparen zal zich inspannen de nietig verklaarde voorwaarde te wijzigen in een acceptabel alternatief dat beide partijen dient.

Copyright 2020 allesoverbesparen.nl. Alle rechten voorbehouden.